Image

Υγιεινή και Ασφάλεια

Η ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος διοίκησης της εταιρείας και πρωταρχικό μέλημα της διοίκησης.

Ο σκοπός της Πoλιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων είναι :

 • η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόκλησης μεγάλου ατυχήματος         
 • ο μηδενισμός των εργατικών ατυχημάτων και η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας.         
 • η προστασία του προσωπικού, του περιβάλλοντος και των εγκαταστάσεων από τους κινδύνους που προκύπτουν από τη δραστηριότητα της εταιρείας.

Η Πoλιτική Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων συνίσταται στα παρακάτω :

 • Τήρηση της νομοθεσίας και των διεθνώς αποδεκτών κωδίκων, προτύπων και κανόνων σωστής λειτουργίας. Το Διυλιστήριο σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και λειτουργεί σύμφωνα με Αμερικανικά πρότυπα που υπερκαλύπτουν τους Ελληνικούς κανονισμούς. Έκτοτε η εταιρεία παρακολουθεί στενά και εναρμονίζεται με κάθε νέα ρύθμιση ή τεχνική βελτίωση Ελληνική, Ευρωπαϊκή ή Αμερικανική ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια και η πρόληψη ατυχημάτων.         
 • Διαρκής βελτίωση του συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγιεινής. Απαραίτητη για το σκοπό αυτό, είναι η συμμετοχή των εργαζομένων, τόσο μέσω της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγιεινής, όσο και με την ενεργό συμμετοχή του κάθε εργαζομένου σε ατομικό επίπεδο.         
 • Καταγραφή των ατυχημάτων και παραλίγο ατυχημάτων και αξιολόγησή τους, με σκοπό τη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών. Θέσπιση νέων στόχων για τη βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας και των συνθηκών εργασίας.         
 • Διαρκής αναβάθμιση του επιπέδου των Μέσων Ατομικής Προστασίας και πυρασφαλείας, καθώς και συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση αυτών.

Σε ότι αφορά θέματα ασφαλείας, χαρακτηριστικά αναφέρονται τα παρακάτω :

 • Η πυρασφάλεια του Διυλιστηρίου είναι εξοπλισμένη με πέντε οχήματα πυρόσβεσης και πληθώρα μόνιμων και φορητών συστημάτων ανίχνευσης και αντιμετώπισης πυρκαγιών. Η υπηρεσία αυτή είναι κατάλληλα εκπαιδευμένη για κάθε πιθανό ενδεχόμενο, και η διαδικασία δραστηριοποίησης για την καταστολή οιουδήποτε συμβάντος, ενεργοποιείται εντός (2) λεπτών.         
 • Το Διυλιστήριο διαθέτει τρία (3) πλήρως εξοπλισμένα ασθενοφόρα.         
 • Η μελέτη ασφαλείας του Διυλιστηρίου αναπτύχθηκε το 1993 και αναθεωρήθηκε το 2001 από τον Ολλανδικό οργανισμό ΤΝΟ, κορυφαίο σε διεθνές επίπεδο σε θέματα βιομηχανικής ασφάλειας. Περιέχει λεπτομερή εκτίμηση κινδύνου και εκτίμηση των μέτρων και διαδικασιών πρόληψης και αντιμετώπισης του κινδύνου. Επίσης γίνεται σύνταξη και αναθεώρηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης, όπου απαιτείται και εκπαίδευση του προσωπικού στην εφαρμογή τους.         
 • Γίνεται συστηματικός εντοπισμός των πηγών κινδύνου (μελέτες ΗΑΖΟΡ, QRA κλπ) και λαμβάνονται τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα εξάλειψης του κινδύνου. Εφόσον δεν είναι τεχνικά εφικτό, λαμβάνεται μέριμνα για την μείωση των συνεπειών στο ελάχιστο δυνατό.         
 • Υπάρχει άριστη συνεργασία με τις δημόσιες αρχές και παροχή προς αυτές της απαραίτητης σχετικής πληροφόρησης, υποδηλώνοντας έτσι, το σεβασμό της εταιρείας προς το κοινό και το περιβάλλον.         
 • Δύο φορές το χρόνο γίνονται συσκέψεις συνεργασίας σε θέματα Ασφαλείας, Υγιεινής και Περιβάλλοντος, με εκπροσώπους όλων των Ελληνικών Διυλιστηρίων και των Δημοσίων Αρχών. Συζητούνται θέματα κοινού ενδιαφέροντος και ανταλλάσσονται νέες ιδέες και εμπειρίες.         
 • Υπάρχει Συμφωνία Αμοιβαίας Βοήθειας με όλα τα Ελληνικά Διυλιστήρια από το 1988 σε περίπτωση ανάγκης. Οι ομαδικές ασκήσεις μεταξύ της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, της Πυροσβεστικής υπηρεσίας και άλλων Διυλιστηρίων, εξασφαλίζουν την αξιοπιστία του σχεδίου συνεργασίας.

 

Η επιτυχής άσκηση της Πoλιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων, φαίνεται πολύ καλά στα στατιστικά στοιχεία ασφαλείας, τα οποία δείχνουν εμφανώς μία φθίνουσα τάση στο χρόνο. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Διυλιστηρίου, κανένα μεγάλο βιομηχανικό ή θανατηφόρο εργατικό ατύχημα ή σοβαρός τραυματισμός που να προκαλεί αναπηρία δεν έχει συμβεί.

Σε ότι αφορά την υγιεινή των εργαζομένων η εταιρεία διαθέτει στο Διυλιστήριο Ιατρείο με πλήρη εξοπλισμό επανδρωμένο με Ιατρό και Νοσοκόμα καθώς και Σταθμό Ιατρείου στην Μονάδα Αλκυλίωσης (Μ-3700) επανδρωμένο όλο το 24ωρο
με Νοσοκόμο.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό υποβάλλεται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην κάτωθι σειρά εξετάσεων :

 1. Ro θώρακος : Μικροακτινογράφηση         
 2. Εξέταση ιππουρικού οξέος : Έλεγχος επιβάρυνσης από αρωματικούς υδρογονάνθρακες (C6H6)         
 3. Εξέταση HF : Έλεγχος επιβάρυνσης από HF         
 4. Έλεγχος Pb : Έλεγχος επιβάρυνσης από Pb         
 5. Εξέταση για H.B.V. – H.C.V. : Ηπατίτιδα B και C (Προσωπικό Εστιατορίου και Αιμοδοτών)         
 6. Εμβολιασμοί : Antite (αντιτετανικός)
  Αντιγριππικός
  H.B.V. (ηπατίτιδας B)         
 7. Ακοομέτρηση         
 8. Σπιρομέτρηση         
 9. Εξετάσεις αίματος         
 10. Εξετάσεις ειδικών ομάδων : Όλοι οι οδηγοί
  - Πλήρης καρδιολογικός έλεγχος
  - Ω.Ρ.Λ.
  - Οφθαλμολογικός έλεγχος.

Για να δείτε την πιστοποίηση σχετικά με την Υγιεινή και την Ασφάλεια πατήστε εδώ.

textsizePrintSend to Friend