Image

2014

12/05/2014

Πορεία Μεγεθών Α' Τριμήνου 2014

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. Η ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΚΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Η.Π.Α. Η ΣΕ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. Η ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΚΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Η.Π.Α.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ MONO ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΥΤΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΓΕΘΩΝ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης αναφορικά με την προσφορά ομολογιών (Senior Notes), και σύμφωνα με τους Νόμους 3556/2007 και 3340/2005 καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/434/03.07.2007 και 3/347/12.07.2005, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, για το τρίμηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2014 ο όγκος συνολικών πωλήσεων της Εταιρείας εμφανίζει μικρή αύξηση συγκριτικά με το τρίμηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2013.
Επιπρόσθετα, ο όγκος συνολικών πωλήσεων εσωτερικού της Εταιρείας το τρίμηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2014 εμφανίζει μικρή αύξηση συγκριτικά με το τρίμηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2013.
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας το τρίμηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2014 διαμορφώθηκε στα ίδια επίπεδα με τον κύκλο εργασιών του τριμήνου που έληξε 31 Μαρτίου 2013.
Τα Μικτά Κέρδη (Gross Profit) και τα Κέρδη προ Τόκων Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA) της Εταιρείας για το τρίμηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2014 εμφανίζουν πτώση εξαιτίας των συμπιεσμένων περιθωρίων διύλισης το Α’ τρίμηνο 2014 το οποίο αποτελεί συνεχιζόμενη τάση από το τρίμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013.
Στις 31 Μαρτίου 2014 οι συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτά της 31 Δεκεμβρίου 2013.
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. θα ανακοινώσει τα πλήρη οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου 1.1.2014 – 31.3.2014 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Τετάρτης 28 Μαΐου 2014.

Μαρούσι, 12 Μαΐου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο
 

Σημαντική Σημείωση Κανονιστικού Περιεχομένου

Η ενημέρωση ως προς τα λειτουργικά και οικονομικά αποτελέσματα αναφέρεται στα αποτελέσματα της λειτουργίας και την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας σε απλή, και όχι ενοποιημένη, βάση.
 
Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά προς πώληση ή πρόσκληση για προσφορά προς αγορά Ομολογιών, ούτε θα πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πώληση των Ομολογιών που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία τέτοιου είδους προσφορά, πρόσκληση ή πώληση δεν επιτρέπεται. Οι Ομολογίες δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με το Νόμο περί Κινητών Αξιών του 1933 των Η.Π.Α. (U.S. Securities Act του 1933), όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α.»). Οι Ομολογίες προσφέρονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό S στα πλαίσια του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. και δεν μπορούν να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να υπάρξει καταχώρηση στο πλαίσιο του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. ή περίπτωση εφαρμογής εξαίρεσης από την υποχρέωση καταχώρησης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α.

Η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται μόνο, και απευθύνεται σε (Ι) πρόσωπα που ευρίσκονται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, (ΙΙ) πρόσωπα ευρισκόμενα στο Ηνωμένο Βασίλειο, που εμπίπτουν στον ορισμό των επαγγελματιών επενδυτών (όπως ορίζεται στο άρθρο 19 (5) του Νόμου των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών 2000 («Financial Services and Markets Act 2000») (Χρηματοοικονομική Προώθηση) (Financial Promotion) Διαταγή 2005 (η «Διαταγή Χρηματοοικονομικής Προώθησης» - «Financial Promotion Order»), (ΙΙΙ) είναι οντότητες και λοιπά πρόσωπα μεγάλου πλούτου στα οποία η παρούσα ανακοίνωση δύναται να διανεμηθεί νόμιμα, που εμπίπτουν στο άρθρο 49 (2) (a) έως (d) της Διαταγής ή (IV) οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα στα οποία μπορεί με άλλο τρόπο να διενεργηθεί νομίμως στο πλαίσιο της Διαταγής Χρηματοοικονομικής Προώθησης (όλα τα πρόσωπα αυτά αναφέρονται από κοινού ως «σχετιζόμενα πρόσωπα»). Οι επενδύσεις με τις οποίες σχετίζεται η παρούσα ανακοίνωση είναι διαθέσιμες μόνο, και κάθε πρόσκληση, πρόταση ή συμφωνία προς εγγραφή, αγορά ή άλλως απόκτηση των επενδύσεων αυτών θα είναι διαθέσιμη μόνο σε, ή θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από, σχετιζόμενα πρόσωπα. Κάθε πρόσωπο που δεν είναι σχετιζόμενο πρόσωπο δεν θα πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται στο παρόν έγγραφο ή στο περιεχόμενό του. Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται μόνο σε σχετιζόμενα πρόσωπα και δεν θα πρέπει να ενεργούν βάσει αυτής ή να βασίζονται σε αυτή πρόσωπα που δεν αποτελούν σχετιζόμενα πρόσωπα.

 Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί δημόσια προσφορά των Ομολογιών σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού  Οικονομικού Χώρου (ο «ΕΟΧ»), συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται και οποιαδήποτε προσφορά των Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί σε κάθε κράτος-μέλος του ΕΟΧ, το οποίο έχει ενσωματώσει την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου (2003/71/ΕΚ) (καθένα, το «Σχετιζόμενο Κράτος-Μέλος»), βάσει σχετικής εξαίρεσης της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου, όπως έχει ενσωματωθεί στο συγκεκριμένο Σχετιζόμενο Κράτος-Μέλος, από την υποχρέωση έκδοσης ενημερωτικού δελτίου για την προσφορά των Ομολογιών και/ή για εξασφάλιση οποιουδήποτε είδους έγκρισης ή συναίνεσης από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.  Επομένως, οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει ή προτίθεται να προβεί, εντός του ΕΟΧ, σε οποιαδήποτε προσφορά των Ομολογιών, θα πρέπει να ενεργήσει υπό συνθήκες όπου δεν θα υφίσταται υποχρέωση για τον Εκδότη ή οποιονδήποτε εκ των αρχικών αγοραστών να εκδώσουν ενημερωτικό δελτίο και/ή να λάβουν οποιουδήποτε είδους έγκριση ή συναίνεση οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής για την εν λόγω προσφορά. Ούτε ο Εκδότης ούτε οι αρχικοί αγοραστές έχουν εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτούν, την πραγματοποίηση οποιασδήποτε προσφοράς Ομολογιών υπό συνθήκες όπου προκύπτει υποχρέωση για τον Εκδότη ή οποιονδήποτε εκ των αρχικών αγοραστών να εκδώσουν ενημερωτικό δελτίο ή να εκδώσουν συμπλήρωμα αυτού και/ή να εξασφαλίσουν οποιουδήποτε είδους έγκριση ή συναίνεση οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής για την προσφορά αυτή. Η Έκφραση «Οδηγία περί  Ενημερωτικού Δελτίου» σημαίνει την Οδηγία 2003/71/ΕΚ (και τις τροποποιήσεις αυτής, συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας του 2010 τροποποιητική της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου) και περιλαμβάνει κάθε σχετικό μέτρο εφαρμογής σε κάθε Σχετιζόμενο Κράτος-Μέλος και η έκφραση «Οδηγία του 2010 που τροποποίησε την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου» σημαίνει την Οδηγία 2010/73/ΕΕ.

Αναφορικά με την προσφορά Ομολογιών στην Ελληνική Δημοκρατία, δεν θα πραγματοποιηθεί κάποια δημόσια προσφορά, όπως ορίζεται στο Νόμο 3401/2005 και/ή στο άρθρο 10 του νόμου 876/1979 (όλοι οι ως άνω, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν), και, συνακόλουθα ουδεμία προσφορά ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετιζόμενο με τις Ομολογίες δεν έχει ή πρόκειται να εγκριθεί από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ούτε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., ούτε οποιαδήποτε ιστοσελίδα προσβάσιμη μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks) μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενσωματώνεται σε, ή αποτελεί μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. Η διάθεση της παρούσας ανακοίνωσης σε ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο. Πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση, θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά και να τηρούν τους ως άνω περιορισμούς. Κάθε παράλειψη συμμόρφωσης με τους περιορισμούς αυτούς μπορεί να αποτελέσει παραβίαση των νόμων περί κινητών αξιών της εν λόγω δικαιοδοσίας.

Η παραπάνω ενημέρωση στηρίζεται σε προκαταρκτικά αποτελέσματα και εκτιμήσεις και δεν προορίζεται να αποτελέσει λεπτομερή αποτύπωση των οικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014. Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Εταιρείας στηρίζονται σε σειρά υποθέσεων και παραδοχών οι οποίες εμπεριέχουν εγγενείς αβεβαιότητες και υπόκεινται σε τροποποιήσεις.

textsizePrintSend to Friend